top of page
Preloved designermode, interieur en kunst België | Winnie Moresi

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder ‘Winniemoresi.be’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Something Else met BTW BE0860213915

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Winniemoresi.be voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Winniemoresi.be voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Winniemoresi.be erkend.

1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Winniemoresi.be.

2.2 Overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten binden Winniemoresi.be eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Winniemoresi.be of een door Winniemoresi.be verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3 Indien niet binnen de 48u na ontvangst, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Winniemoresi.be en afnemer hieraan gebonden.

2.4 Aanbiedingen van Winniemoresi.be gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5 Winniemoresi.be kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, zijn in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Winniemoresi.be garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de verkoop niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tot voor de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien goederen uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde goederen kan Winniemoresi.be verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde goederen vindt plaats op het bij Winniemoresi.be bekende leveringsadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het leveringsadres bevindt.

4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen of worden bevestigd door middel van een track en trace nummer. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Aan de leveringsplicht van Winniemoresi.be zal, behoudens weerlegging, voldaan zijn zodra de door Winniemoresi.be geleverde goederen één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens weerlegging.

4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden goederen komen retour- en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of verdwijning van de geweigerde goederen geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Winniemoresi.be opgegeven levertijd is nooit te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Winniemoresi.be zijn, waarna Winniemoresi.be zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Winniemoresi.be (opdrachtnemer) bestellingen met de bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Winniemoresi.be op basis van de wet is Winniemoresi.be gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Winniemoresi.be omstandigheden ter kennis komen die Winniemoresi.be goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Winniemoresi.be bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks aanmaning) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, insolventie van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien er zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Winniemoresi.be zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Winniemoresi.be bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde goederen op grond van een bestelling bij Winniemoresi.be, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Winniemoresi.be heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Winniemoresi.be. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig (uiterlijk 7 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief toebehoren) en in nieuwe/originele staat verkerend. Ongebruikt en verzegeld.

Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Winniemoresi.be na ontvangst en controle van de terugontvangen goederen de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de onaangetaste retourzending, het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde goederen en zal in geen geval betrekking hebben op andere diensten aangeboden door Winniemoresi.be.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisdictie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Winniemoresi.be geen invloed heeft en die de levering van goederen belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Winniemoresi.be en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Winniemoresi.be de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Winniemoresi.be niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4 Indien Winniemoresi.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als zijnde een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde respectievelijke leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Winniemoresi.be biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde goederen dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze goederen, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 Winniemoresi.be is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de goederen.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Winiemoresi.be) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan info@winniemoresi.be

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 10 werkdagen na levering aan Winniemoresi.be schriftelijk worden gemeld.

Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief toebehoren) en in nieuwe/originele staat verkerend en dit binnen de termijn van 7 dagen na oorspronkelijke ontvangst van de goederen. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclamatie en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Winniemoresi.be gegrond worden bevonden, zal Winniemoresi.be naar eigen keuze beslissen of de geleverde goederen kosteloos vervangen worden of met de afnemer een schriftelijke regeling treffen over de schadevergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Winniemoresi.be en bijgevolg het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot hoogstens het factuurbedrag der betreffende goederen, dan wel (naar keuze van Winniemoresi.be) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Winniemoresi.be gedekte bedrag.

Iedere aansprakelijkheid van Winniemoresi.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Winniemoresi.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkgestelde bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) de afnemer jegens Winniemoresi.be in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde goederen zelf heeft hersteld en/of bewerkt of door derden heeft laten herstellen/of bewerken.

C) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Winniemoresi.be en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders vermeld op de website of anders is overeengekomen, dient de betaling vooraf plaats te vinden. Betaling kan via Winniemoresi.be voldaan worden via Bancontact, Paypal/Creditkaart en iDeal. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand op het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

9.3 In geval van faillissement of insolventie van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Winniemoresi.be en de verplichtingen van de afnemer jegens Winniemoresi.be onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Indien Winniemoresi.be haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een bindend bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten plichtig, met een minimum bedrag van 250 euro.

9.5 Indien Winniemoresi.be kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Winniemoresi.be aan de afnemer verkochte en geleverde goederen blijft bij Winniemoresi.be zolang de afnemer de vorderingen van Winniemoresi.be uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Winniemoresi.be wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Winniemoresi.be geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Winniemoresi.be of een door Winniemoresi.be aangestelde derde om, in alle gevallen waarin Winniemoresi.be haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die  aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ofwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Winniemoresi.be zo snel als terecht verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Winniemoresi.be.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Winniemoresi.be geleverde goederen of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Winniemoresi.be en/of haar leveranciers.

11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Winniemoresi.be is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Geschillen

13.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@winniemoresi.be bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 9:00 – 18:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

13.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

bottom of page